Mevzuat

İlave İstihdam Teşviki

4447 sayılı Kanunun geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.

Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

 • İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması.
 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması.
 • 1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri, gerekmektedir.

İşyeri yönünden aranılan şartlar:

 • Özel sektör işverenine ait olması.
 • Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması.
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi.
 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi.
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması.
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması.

Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır.

İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 9.540 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (1.341,56 TL ila 3.577,50 TL) ile 214,97 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.556,53 ila 3.792,47 TL)

Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (1.341,56 TL) ile 214,97 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.556,53 TL)

Destek Süresi 2022/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2022 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

Ek Kurallar Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işleri; 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılır.

Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki

31.12.2022 tarihine kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (733,37 ila 5.500,41 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Faydalanma şartları :

 • Kişinin son 6 aydır işsiz olması.
 • Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi.
 • Özel sektör işvereni olması.

Faydalanma süresi

 • 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay.
 • 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay.
 • 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay.
 • Çalışmakta iken; 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay.

Süreyle destek sağlanmaktadır. İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek amacıyla kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay eklenilmesi yönünde hüküm getirilmiştir.
İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik

İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda kişinin kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin %1’lik kısmı hariç olmak üzere tamamı (1.198,46 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

İşverene destek sağlanan süre kişinin başlangıçta işsizlik ödeneği için belirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşülür.

İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

İşçinin, işten ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlaması halinde bu teşvik hükümlerinden yararlanılamaz.

Engelli İstihdamı Teşviki

Özel sektör işverenlerinin çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı (733,37 TL) Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanmaktadır.

Normalleşme Teşviki

Normalleşme Desteği kapsamında; 1/7/2020 tarihinden önce başvurarak yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverenlere prim desteği sağlanmaktadır.

Teşvik ile, 30/06/2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren altı ay süreyle işverenlere bu sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primlerinin tamamı tutarında destek sağlanacaktır. Destek tutarı aylık 1.341,56 TL’dir.

İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; sigortalının kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlandığı aylık ortalama gün sayısı ile sınırlıdır.

İstihdama Dönüş Teşviki (Prim Desteği)

Teşvik ile; SGK’ya bildirilerek veya bildirilmeksizin çalıştırılmaktayken 1/1/2019 ila 17/4/2020 tarihlerinde işini kaybeden vatandaşlarımızın son ayrıldıkları işyerine veya halihazırda SGK’ya bildirilmeksizin çalıştıkları işyerine başvurmaları neticesinde; işverence bu kişilerin istihdam edilmeleri ve fiilen çalıştırmaları halinde işverene günlük 53,67 TL prim desteği sağlanmaktadır.

Yararlanma Şartları
Sigortalının;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması.
 • 1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması (SGK’ya 2020/Ağustos ayına/dönemine ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olması).
 • Sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması.
 • Hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin sona ermesi veya 01/12/2020 itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin istihdam edilmeye devam edilmekte olması.
 • 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler kapsamında sona erdirilmemiş olması
 • 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesi sona erdirilenler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmekte olanların, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da hâlihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işverenine 01/12/2020 tarihini takip eden 30 gün içerisinde istihdam edilmek üzere başvurması ve işveren tarafından başvurusunun kabul edilerek istihdam edilmesi ve fiilen çalıştırılması, gerekmektedir.
İşyerinin özel sektör işverenine ait olması gerekmektedir.

Destek tutarı Destek sağlanacak ayda sigortalı için bildirilen prim gün sayısının Ocak 2021’den itibaren 53,67 TL (Aralık 2020’de 44,15 TL) ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda destek sağlanmaktadır.

Destek Süresi4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere 01/12/2020 tarihinden itibaren destek sağlanmaktadır.

Ek Kurallarİşveren, destekten yararlanan sigortalıların yarısından her birini, bu maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destek kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür.

Hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalıştırıldığı işveren tarafından kabul edilenler, işveren tarafından bu şekilde çalıştırıldıkları döneme ilişkin olarak ücret ve ücrete bağlı hakları hariç olmak üzere diğer haklarından feragat etmiş sayılır ve bu şekilde çalıştırıldıkları dönemde ilgili mevzuatı uyarınca daha önce yararlanmış oldukları sosyal yardım ve diğer haklar borç çıkarılmaz.

Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.

İstihdama Dönüş Teşviki (Geçici İşgücü Desteği)

4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesi kapsamında; SGK’ya bildirilerek veya bildirilmeksizin çalıştırılmaktayken 1/1/2019 ila 17/4/2020 tarihlerinde işini kaybeden vatandaşlarımızın son ayrıldıkları işyerine veya halihazırda SGK’ya bildirilmeksizin çalıştıkları işyerine istihdam edilmek üzere yaptıkları başvuruların reddedilmesi durumunda bu kişilerin hanesine 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında uygulanan fesih yasağının bitimine kadar günlük 41,74 TL tutarında geçici işgücü desteği sağlanacaktır.

Desteğin Şartları
Başvuru sahibinin;

 • Başvuru yaptığı tarih itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması.
 • Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olması.
 • 1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması.
 • Başvuru tarihi itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması.
 • Hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin sona ermesi veya 01/12/2020 itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin istihdam edilmeye devam edilmekte olması.
 • 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler kapsamında sona erdirilmemiş olması.
 • 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesi sona erdirilenler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmekte olanların, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da hâlihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işverenine aynı maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 30 gün içerisinde işveren tarafından başvurularının reddedilmiş olması ve Kuruma e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunmaları.

şartlarını taşıması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan başvuranların hanesinde yaşayanların destek sağlanan ayda;
 • Sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ya da aylık almamaları.
 • Kısa çalışma ödeneğinden, nakdi ücret desteğinden, işsizlik ödeneğinden, iş kaybı tazminatından, yarım çalışma ödeneğinden veya ücret garanti fonundan faydalanmamaları.
 • Türkiye İş Kurumunca düzenlenen aktif işgücü kurs veya programlarından faydalanmıyor olmaları.
 • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (b) bendi ve (c) bendi kapsamında sigortalı olmamaları.
 • 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklara tabi olarak çalışan olmamaları.
 • Düzenli sosyal yardımlardan/aylıklardan faydalanmıyor olmaları.
 • SYDV’ler tarafından 3294 sayılı Kanun kapsamında acil durum hali çerçevesinde yapılacak değerlendirme neticesinde uygun olarak belirlenmeleri.
gerekmektedir.

Artı İstihdam Teşviki

Artı İstihdam Teşviki ile 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde en az sigortalı çalıştırılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek sigortalıların prim ödeme gün sayılarının 53,67 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda işverenlere prim desteği sağlanmaktadır.

Yararlanma Şartları
Sigortalının;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması.
 • 1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması (SGK’ya 2020/Ağustos ayına/dönemine ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması).
 • Sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması.
gerekmektedir.
İşyerinin;
 • Özel sektör işverenine ait olması.
 • Sigortalının 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması.
gerekmektedir.

Destek tutarı
Destek sağlanacak ayda sigortalı için bildirilen prim gün sayısının Ocak 2021’den itibaren 53,67 TL (Aralık 2020’de 44,15 TL) ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda destek sağlanmaktadır.
Destek Süresi
4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere 01/12/2020 tarihinden itibaren destek sağlanmaktadır.
Ek Kurallar
İşveren, destekten yararlanan sigortalıların yarısından her birini, bu maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destek kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür.
Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.